SERVEIS

El millor servei d'assessorament, amb més de 50 anys d'experiència en diferents àmbits.

Serveis en assessoria laboral

 • Alta d’empresa a la Seguretat Social
 • Alta de règims especials: autònom, treballador de la llar, agrari, etc.
 • Confecció de les nòmines (inclou les liquidacions del TC1 i TC2 de la Seg. Social, gestió de comunicats de malaltia i accident)
 • Redacció de tot tipus de contractes (temporal, indefinit, a temps parcial, etc.), així com les pròrrogues que poguessin tenir
 • Altes i baixes de treballadors a la Seg. Social
 • Confecció i presentació del Model 111 de retencions a compte de l’IRPF i el seu resum anual del Model 190
 • Escrits de resposta a comunicacions o requeriments de la Seg. Social
 • Inspeccions laborals
 • Sol·licitud de prestacions de la Seg. Social: viduïtat, incapacitat, etc.
 • Pensions de jubilació
 • Prevenció de riscs laborals

Per a més informació i una atenció personalitzada,
contacti ara amb nosaltres.


CONTACTAR