SERVEIS

El millor servei d'assessorament, amb més de 50 anys d'experiència en diferents àmbits.

Serveis en assessoria fiscal

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Impost de Patrimoni (IP)
 • Anàlisi situació patrimonial
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Operacions intracomunitàries
 • Inspeccions i requeriments tributaris
 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impostos locals
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Taxa turística
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD)
 • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
 • Impost sobre successions i donacions (ISD)
 • Gestió d’escriptures
 • Planificació de la successió

Per a més informació i una atenció personalitzada,
contacti ara amb nosaltres.


CONTACTAR